arifpehlivan[dot]com

Merhabalar,

Uzun zamandır mediumda paylaşım yapmıyordum. Artık paylaşımlarımı ücretsiz erişim yapabileceğiniz kendi web sitemde paylaşıyorum. Teknik olarak merak ettiğiniz konuları iletirseniz bende sizlerle paylaşmaya çalışırım.

Kolay gelsin.. 🤞

--

--

--

Software Engineer www.arifpehlivan.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Arif PEHLİVAN

Arif PEHLİVAN

Software Engineer www.arifpehlivan.com

More from Medium

A Middle Class Girl With Huge Dreams

Petra versus Pompeii: Withstanding Earth’s Tremors

METHODS OF SPACE CREATION IN KEPLERSWAP

Olayinka Alege | Tackling Equity In Disciplinary Practices